Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tietosuojaperiaatteet

Tietosuojaperiaatteiden mukaisesti Lasermedia Oy käsittelee henkilötietoja lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi. Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti ja turvallisesti (tietosuoja) sekä kerätään nimenomaista tarkoitusta varten ja ainoastaan tarpeellisissa määrin niiden tarkoitukseensa nähden. Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeellista tietojenkäsittelyn toimittamista varten.

Henkilötietoja voidaan kerätä, jos henkilötietojen käsittelyn perusteena on

  1. Oikeutettu etu, kuten asiakkuus tai työsuhde
  2. Sopimussuhde ja sen täytäntöönpano
  3. Lakisääteinen velvoite, esimerkiksi palkkatietojen luovuttaminen veroviranomaisille
  4. Elintärkeä etu esimerkiksi henkilötietojen käsittely ihmisten varoittamiseksi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Lasermedia kerää henkilötietoja tarpeellisilta osin yritystoimintansa toteuttamiseksi joko suoraan asiakkaalta tai kolmansilta osapuolilta (yritykset joille tuotamme palveluja). Keräämme sinulta tarvittavin osin esimerkiksi nimen sekä yhteystiedot kuten puhelinnumerot, osoitteet, sähköpostiosoitteet. Henkilötietoja voidaan kerätä tarjouksen tai sopimuksen tekemistä varten sekä palkkioiden ja palkanmaksun toteuttamista varten. Henkilötietojen käsittelyn perusteena voi olla asiakassuhde tai henkilö on Lasermedia palveluksessa.

Henkilötietojen suojaaminen

Lasermedia Oy:llä on käytössään ajantasainen tietosuojajärjestelmä sekä tarvittavat turvallisuusmenettelyt kuten tietojen luvattoman käytön, luovuttamisen ja väärinkäytön osalta.

Rekisteröidyn oikeudet

Henkilöllä on oikeus saada pääsy henkilötietoihin, oikeus tietojen oikaisemiseen, oikeus tietojen poistamiseen (ns. Oikeus tulla unohdetuksi) ellei tietojen käsittelylle ole muuta laillista perustetta, oikeus käsittelyn rajoittamiseen, vastustamisoikeus sekä oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Rekisteröity voi ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään ja halutessaan vaikuttaa henkilötietoihinsa tai niihin liittyviin oikeuksiinsa. Ennen tietojen luovutusta rekisterinpitäjällä on oikeus pyytää lisätietoja, jotka ovat tarpeen rekisteröidyn henkilöllisyyden vahvistamiseksi.

Tietojen säilyttäminen

Lasermedia Oy säilyttää tietoja niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen käyttötarkoitukseen jota varten ne on hankittu. Lasermedia voi säilyttää sopimustietoja sekä arkistoida niitä tarvittavan pituisen ajan sopimuksen toteuttamista varten sekä juridisten vastuiden hallitsemiseksi.

Rekisterinpitäjä

Lasermedia Oy
Pamilonkatu 1, 80100 Joensuu
Puh. 010 548 2400
E-mail. info@lasermedia.fi